Số người truy cập: 648932
Đang online: 5
[ Ngày tạo: 05/07/2016 ]

SỔ TAY HƯỚNG DẪN THỦ TỤC 
ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

I. Đăng ký thành lập Doanh nghiệp:

Stt

Loại đăng ký thành lập DN

Nội dung thủ tục

1

Đăng ký thành lập doanh nghiệp

1.1.  Đăng ký thành lập Doanh nghiệp tư nhân, Công ty TNHH 1 thành viên (cá nhân), Công ty TNHH 1 thành viên (tổ chức), Công ty TNHH 2 thành viên, Công ty Cổ phần, Công ty Hợp danh

 

1.2.  Đăng ký hoạt động Chi nhánh, Văn phòng đại diện đối với Doanh nghiệp tư nhân, Công ty TNHH 1 thành viên , Công ty TNHH 2 thành viên, Công ty Cổ phần, Công ty Hợp danh

 

1.3.  Đăng ký hoạt động Địa điểm kinh doanh

2

Đăng ký Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

Đăng ký Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

3

Giải thể doanh nghiệp

Giải thể doanh nghiệp đối với Doanh nghiệp tư nhân, Công ty TNHH 1 thành viên, Công ty TNHH 2 thành viên, Công ty Cổ phần, Công ty Hợp danh

4

Chấm dứt hoạt động Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Địa điểm kinh doanh

Chấm dứt hoạt động Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Địa điểm kinh doanh

5

Thông báo mẫu dấu

Thông báo mẫu dấu

6

Công bố thông tin doanh nghiệp

Công bố thông tin doanh nghiệp

7

Cấp đổi từ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thành Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Cấp đổi từ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thành Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

8

Đăng ký doanh nghiệp xã hội

Đăng ký doanh nghiệp xã hội

9

Đăng ký thông tin tài khoản Ngân hàng

Đăng ký thông tin tài khoản Ngân hàng


II. Đăng ký thay đổi Doanh nghiệp, Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Địa điểm kinh doanh:

 

Stt

Loại đăng ký thay đổi DN

Nội dung thủ tục

1

Đăng ký thay đổi TÊN doanh nghiệp

Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp

2

Đăng ký thay đổi TRỤ SỞ doanh nghiệp

Đăng ký thay đổi trụ sở doanh nghiệp

3

Đăng ký thay đổi VỐN doanh nghiệp

Đăng ký thay đổi vốn doanh nghiệp

4

Đăng ký thay đổi THÀNH VIÊN công ty tnhh hai thành viên trở lên, công ty hợp danh

Đăng ký thay đổi thành viên công ty tnhh hai thành viên trở lên, công ty hợp danh

5

Đăng ký thay đổi CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH 1TV

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu Công ty TNHH 1TV

6

Đăng ký thay đổi CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Đăng ký thay đổi chủ Doanh nghiệp tư nhân

7

Đăng ký thay đổi NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Đăng ký thay đổi Người đại diện theo pháp luật

8

Cấp lại giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp

Cấp lại giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp

9

Đăng ký thay đổi NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

Đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh

10

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về cổ đông sáng lập

11

Cho thuê DNTN

Cho thuê DNTN

12

Đăng ký thay đổi thông tin ĐĂNG KÝ THUẾ

Đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế

13

Thay đổi thông tin nội dung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Địa điểm kinh doanh

Thay đổi thông tin nội dung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Địa điểm kinh doanh

14

Báo cáo thông tin người quản lý doanh nghiệp

Báo cáo thông tin người quản lý doanh nghiệp

15

Hiệu đính, bổ sung, cập nhật thông tin Doanh nghiệp

Hiệu đính, bổ sung, cập nhật thông tin Doanh nghiệp

16

Chuyển đổi loại hình Doanh nghiệp

Chuyển đổi loại hình Doanh nghiệp

17

Chia, Tách, Hợp nhất Doanh nghiệp

Chia, Tách, Hợp nhất Doanh nghiệp

18

Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo

Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo

19

Thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ của công ty cổ phần không phải là công ty cổ phần đại chúng

Thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ của công ty cổ phần không phải là công ty cổ phần đại chúng


III. Đăng ký liên hiệp Hợp tác xã: 

Stt

Loại đăng ký Hợp tác xã

Nội dung thủ tục

1

Thủ tục đăng ký liên hiệp hợp tác xã

Thủ tục đăng ký liên hiệp hợp tác xã

2

Thủ tục thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã

Thủ tục thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã

3

Thủ tục thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của liên hiệp hợp tác xã

Thủ tục thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của liên hiệp hợp tác xã

4

Thủ tục đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã chia

Thủ tục đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã chia

5

Thủ tục Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã tách

Thủ tục Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã tách

6

Thủ tục đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã hợp nhất

Thủ tục đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã hợp nhất

7

Thủ tục đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã sáp nhập:

Thủ tục đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã sáp nhập

8

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi bị mất)

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi bị mất)

9

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện liên hiệp hợp tác xã (khi bị mất)

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện liên hiệp hợp tác xã (khi bị mất)

10

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi bị hư hỏng)

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi bị hư hỏng)

11

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện liên hiệp hợp tác xã (khi bị hư hỏng)

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện liên hiệp hợp tác xã (khi bị hư hỏng)

12

Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (Đối với trường hợp liên hiệp hợp tác xã giải thể tự nguyện)

Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (Đối với trường hợp liên hiệp hợp tác xã giải thể tự nguyện)

13

Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã

Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã

14

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp hợp tác xã

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp hợp tác xã

15

Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của liên hiệp hợp tác xã

Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của liên hiệp hợp tác xã

16

Tạm ngừng hoạt động của liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã

Tạm ngừng hoạt động của liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã

17

Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã

Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã

18

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã)

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã)

19

Thay đổi cơ quan đăng ký liên hiệp hợp tác xã

Thay đổi cơ quan đăng ký liên hiệp hợp tác xã


CÁC TIN KHÁC

Độ ẩm:
Sức gió: 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ KHÁNH HÒA
Địa chỉ: Tòa nhà C1-C2. Khu liên cơ 01 Số 01 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Điện thoại: 0258.3822906 - Fax: 0258.3812943 - Email: skhdt@khanhhoa.gov.vn - gopykien.skhdt@khanhhoa.gov.vn - Website: http://skhdt.khanhhoa.gov.vn
Giấy phép số 15/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Khánh Hòa cấp.
Chịu trách nhiệm: Trần Hòa Nam - Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Khánh Hòa