Số người truy cập: 867264
Đang online: 28
[Đăng ngày 06/12/2015]
 

STT

Loại văn bản

Số hiệu văn bản

Ngày ban hành

Tên văn bản

1

Luật

67/2014/QH13

 26/11/2014

Luật Đầu tư 67/2014/QH13 (hiệu lực từ 01/7/2015)

Tải về

2

  68/2014/QH13

26/11/2014

Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 (hiệu lực từ 01/7/2015)

Tải về

 

 

 

 

 

1

Nghị định

 

 

78/2015/NĐ-CP

 

14/09/2015

Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp

Tải về

2

 

108/2006/NĐ-CP

 

22/09/2006

Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư

Tải về

3

 

 

62/2010/NĐ-CP

 

 

04/06/2010

Nghị định số 62/2010/NĐ-CP ngày 04/6/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 53/2007/NĐ-CP ngày 04/4/2007 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

Tải về

4

 155/2013/NĐ-CP
(thay thế Nghị định số 53/2007/NĐ-CP)

 11/11/2013

Nghị định số 155/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

Tải về

5

81/2015/NĐ-CP

18/09/2015

Nghị định số 81/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước thay thế Quyết định số 30/2014/QĐ-TTg và có hiệu lực ngày 05/11/2015

Tải về

6

93/2015/NĐ-CP

15/10/2015

Nghị định số 93/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Về tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp quốc phòng, an ninh thay thế Nghị định 104/2010/NĐ-CP  và có hiệu lực ngày 01/12/2015

Tải về

7

96/2015/NĐ-CP

19/10/2015

Nghị định số 96/2015/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp thay thế Nghị định 102/2010/NĐ/CP và có hiệu lực ngày 08/12/2015 

Tải về

 

 

 

 

 

1

Thông tư

20/2015/TT-BKHĐT

01/12/2015

Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

Tải về

Danh mục biểu mẫu kèm theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT

Biểu mẫu - Danh mục

 

 

2

 

215/2016/TT-BKHĐT

 

 10/11/2016

Thông tư số 215/2016/TT-BKHĐT ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

Sửa đổi, bổ sung, thay thế các Thông tư số 176/2012/TT-BTC và Thông tư số 106/2013/TT-BTC.

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/01/2017                                                                                              Tải về

 

3

 

80/2012/TT-BTC

 

22/05/2012

Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế

Tải về

4

04/2016/TT-BKHĐT

01/07/2016

Quy định các biểu mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp xã hội theo Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật doanh nghiệp – Tải về

 5

 130/2017/TT-BTC 
04/12/2017

Thông tư số 130/2017/TT-BTC ngày 04/12/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 215/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp; lệ phí đăng ký doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 20/01/2018 - Tải về

 

 

 

 

 

1

Quyết định

 

27/2018/QĐ-TTg

 

06/07/2018

Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/07/2018 của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam thay thế Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 - Tải về

2

 

337/QĐ-BKH

 

10/04/2007

Quyết định số 337/QĐ-BKH ngày 10/4/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Quy định nội dung Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam

Tải về

 

 

3

 

 

1655/QĐ-BKHĐT

 

 

02/11/2011

Quyết định số 1655/QĐ-BKHĐT ngày 02/11/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung mới, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tải về

 

 

4

 

 

1852/QĐ-BKHĐT

 

 

28/12/2012

Quyết định số 1852/QĐ-BKHĐT ngày 28/12/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Hệ thống Thông tin đăng ký kinh doanh quốc gia

Tải về

 

 

5

 

 

543/QĐ-BKHĐT

 

 

02/05/2013

Quyết định số 543/QĐ-BKHĐT ngày 02/05/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tải về

6

1811/QĐ-BKHĐT

30/11/2015

Công bố danh mục và nội dung thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Tải về - Phụ lục I Phụ lục II

 

 

1
Độ ẩm:
Sức gió: 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ KHÁNH HÒA
Địa chỉ: Tòa nhà C1-C2. Khu liên cơ 01 Số 01 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Điện thoại: 0258.3822906 - Fax: 0258.3822906 - Email: skhdt@khanhhoa.gov.vn - gopykien.skhdt@khanhhoa.gov.vn - Website: http://skhdt.khanhhoa.gov.vn
Giấy phép số 15/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Khánh Hòa cấp.
Chịu trách nhiệm: Trần Hòa Nam - Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Khánh Hòa