Số người truy cập: 568404
Đang online: 68
[Đăng ngày 31/03/2017]
 • Tổng vốn thực hiện: 2070 triệu USD
 • Tổng vốn đăng ký
 • - Đăng ký cấp mới: 888,325 triệu USD
  - Đăng ký tăng thêm: 3180,497 triệu USD
  - Góp vốn, mua cổ phần: 233.86 triệu USD
 • Tổng số dự án
 • - Tổng dự án cấp mới: 180 dự án
  - Tổng dự án tăng thêm: 86 lượt dự án
  - Góp vốn, mua cổ phần: 423 dự án
 • Tổng xuất khẩu
 • - Xuất khẩu (kể cả dầu thô): 11693 triệu USD
  - Xuất khẩu (không kể cả dầu thô): 11471 triệu USD
 • Tổng nhập khẩu: 10959 triệu USD 
[Đăng ngày 08/03/2017]
 • Tổng vốn thực hiện: 700 triệu USD
 • Tổng vốn đăng ký
 • - Đăng ký cấp mới: 785,085 triệu USD
  - Đăng ký tăng thêm: 580,348 triệu USD
  - Góp vốn, mua cổ phần: 453.679 triệu USD
 • Tổng số dự án
 • - Tổng dự án cấp mới: 138 dự án
  - Tổng dự án tăng thêm: 61 lượt dự án
  - Góp vốn, mua cổ phần: 460 dự án
 • Tổng xuất khẩu
 • - Xuất khẩu (kể cả dầu thô): 9418 triệu USD
  - Xuất khẩu (không kể cả dầu thô): 9177 triệu USD
 • Tổng nhập khẩu: 7775 triệu USD  
[Đăng ngày 08/02/2017]
 • Tổng vốn thực hiện: 850 triệu USD
 • Tổng vốn đăng ký
 • - Đăng ký cấp mới: 1243,802 triệu USD
  - Đăng ký tăng thêm: 179,161 triệu USD
  - Góp vốn, mua cổ phần: 165.323 triệu USD
 • Tổng số dự án
 • - Tổng dự án cấp mới: 175 dự án
  - Tổng dự án tăng thêm: 76 lượt dự án
  - Góp vốn, mua cổ phần: 194 dự án
 • Tổng xuất khẩu
 • - Xuất khẩu (kể cả dầu thô): 10291 triệu USD
  - Xuất khẩu (không kể cả dầu thô): 10100 triệu USD
 • Tổng nhập khẩu: 8500 triệu USD  
[Đăng ngày 13/01/2017]
 • Tổng vốn thực hiện: 1500 triệu USD
 • Tổng vốn đăng ký
 • - Đăng ký cấp mới: 2154,07 triệu USD
  - Đăng ký tăng thêm: 690,245 triệu USD
  - Góp vốn, mua cổ phần: triệu USD
 • Tổng số dự án
 • - Tổng dự án cấp mới: 316 dự án
  - Tổng dự án tăng thêm: 150 lượt dự án
  - Góp vốn, mua cổ phần: dự án
 • Tổng xuất khẩu
 • - Xuất khẩu (kể cả dầu thô): 11825 triệu USD
  - Xuất khẩu (không kể cả dầu thô): 11575 triệu USD
 • Tổng nhập khẩu: 9370 triệu USD  
[Đăng ngày 29/11/2016]

 • Vốn thực hiện:1.600 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

- Đăng ký cấp mới: 762,84 triệu USD

- Đăng ký tăng thêm: -273,244 triệu USD

 • Số dự án:

- Cấp mới: 179 dự án

- Tăng vốn: 108 lượt dự án

 • Xuất khẩu:

- Xuất khẩu
(kể cả dầu thô):11.376 triệu USD

- Xuất khẩu
(không kể cả dầu thô):11.250 triệu USD

 • Nhập khẩu:9.611 triệu USD
[Đăng ngày 03/11/2016]

 • Vốn thực hiện:1.680 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

- Đăng ký cấp mới: 1100,71 triệu USD

- Đăng ký tăng thêm: 82,654 triệu USD

 • Số dự án:

- Cấp mới: 241 dự án

- Tăng vốn: 116 lượt dự án

 • Xuất khẩu:

- Xuất khẩu
(kể cả dầu thô): 11.535 triệu USD

- Xuất khẩu
(không kể cả dầu thô): 11.258 triệu USD

 • Nhập khẩu: 9.201 triệu USD
[Đăng ngày 28/09/2016]
  1. Vốn thực hiện: 1.220 triệu USD

      2. Vốn đăng ký:

- Đăng ký cấp mới: 1369,041 triệu USD

- Đăng ký tăng thêm: 694,363 triệu USD

      3. Số dự án:

- Cấp mới: 201 dự án

- Tăng vốn: 81 lượt dự án

      4. Xuất khẩu:

- Xuất khẩu
(kể cả dầu thô):11.593 triệu USD

- Xuất khẩu
(không kể cả dầu thô):11.372 triệu USD

     5. Nhập khẩu: 9.633 triệu USD
[Đăng ngày 30/08/2016]

* Tổng vốn thực hiện: 1250 triệu USD

* Tổng vốn đăng ký

- Đăng ký cấp mới: 1100,389 triệu USD
- Đăng ký tăng thêm: 325,862 triệu USD

* Tổng số dự án

- Tổng dự án cấp mới: 211 dự án
- Tổng dự án tăng thêm: 110 lượt dự án

* Tổng xuất khẩu

- Xuất khẩu (kể cả dầu thô): 10670 triệu USD
- Xuất khẩu (không kể cả dầu thô): 10555 triệu USD

* Tổng nhập khẩu: 8989 triệu USD  

[Đăng ngày 25/07/2016]
 • Tổng vốn thực hiện: 1300 triệu USD
 • Tổng vốn đăng ký

- Đăng ký cấp mới: 1198,278 triệu USD
- Đăng ký tăng thêm: 457,434 triệu USD

 • Tổng số dự án

- Tổng dự án cấp mới: 263 dự án
- Tổng dự án tăng thêm: 125 lượt dự án

 • Tổng xuất khẩu

- Xuất khẩu (kể cả dầu thô): 10337 triệu USD
- Xuất khẩu (không kể cả dầu thô): 10110 triệu USD

 • Tổng nhập khẩu: 8101 triệu USD  
[Đăng ngày 24/06/2016]
 • Vốn thực hiện:1.450 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

- Đăng ký cấp mới:-69,931 triệu USD

- Đăng ký tăng thêm:1195,651 triệu USD

 • Số dự án:

- Cấp mới:238 dự án

- Tăng vốn:110 lượt dự án

 • Xuất khẩu:

- Xuất khẩu
(kể cả dầu thô):
10.302 triệu USD

- Xuất khẩu
(không kể cả dầu thô):
10.054 triệu USD

 • Nhập khẩu:     8.141 triệu USD
12
Độ ẩm:
Sức gió: 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ KHÁNH HÒA
Địa chỉ: Tòa nhà C1-C2. Khu liên cơ 01 Số 01 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Điện thoại: 058.3822906 - Fax: 058.3812943 - Email: skhdt@khanhhoa.gov.vn - gopykien.skhdt@khanhhoa.gov.vn - Website: http://skhdt.khanhhoa.gov.vn
Giấy phép số 15/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Khánh Hòa cấp.
Chịu trách nhiệm: Trần Hòa Nam - Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Khánh Hòa