Số người truy cập: 648949
Đang online: 22
[Đăng ngày 09/10/2017]
 • Tổng vốn thực hiện: 2200 triệu USD
 • Tổng vốn đăng ký
 • - Đăng ký cấp mới: 1104,74 triệu USD
  - Đăng ký tăng thêm: 347,802 triệu USD
  - Góp vốn, mua cổ phần: 667.295 triệu USD
 • Tổng số dự án
 • - Tổng dự án cấp mới: 220 dự án
  - Tổng dự án tăng thêm: 105 lượt dự án
  - Góp vốn, mua cổ phần: 368 dự án
 • Tổng xuất khẩu
 • - Xuất khẩu (kể cả dầu thô): 15190 triệu USD
  - Xuất khẩu (không kể cả dầu thô): 14796 triệu USD
 • Tổng nhập khẩu: 11833 triệu USD 
[Đăng ngày 31/08/2017]
 • Tổng vốn thực hiện: 1250 triệu USD
 • Tổng vốn đăng ký
 • - Đăng ký cấp mới: 528,45 triệu USD
  - Đăng ký tăng thêm: 528,341 triệu USD
  - Góp vốn, mua cổ phần: 374.604 triệu USD
 • Tổng số dự án
 • - Tổng dự án cấp mới: 246 dự án
  - Tổng dự án tăng thêm: 96 lượt dự án
  - Góp vốn, mua cổ phần: 428 dự án
 • Tổng xuất khẩu
 • - Xuất khẩu (kể cả dầu thô): 12616 triệu USD
  - Xuất khẩu (không kể cả dầu thô): 12525 triệu USD
 • Tổng nhập khẩu: 10031 triệu USD
[Đăng ngày 31/07/2017]
 • Tổng vốn thực hiện: 1330 triệu USD
 • Tổng vốn đăng ký
 • - Đăng ký cấp mới: 1089,08 triệu USD
  - Đăng ký tăng thêm: 734,778 triệu USD
  - Góp vốn, mua cổ phần: 879.106 triệu USD
 • Tổng số dự án
 • - Tổng dự án cấp mới: 195 dự án
  - Tổng dự án tăng thêm: 128 lượt dự án
  - Góp vốn, mua cổ phần: 445 dự án
 • Tổng xuất khẩu
 • - Xuất khẩu (kể cả dầu thô): 12236 triệu USD
  - Xuất khẩu (không kể cả dầu thô): 12009 triệu USD
 • Tổng nhập khẩu: 10763 triệu USD 
[Đăng ngày 30/06/2017]
 • Vốn thực hiện:1.570 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

- Đăng ký cấp mới: 6.242,91 triệu USD

- Đăng ký tăng thêm: 400,84 triệu USD

- Góp vốn, mua cổ phần: 455,34 triệu USD

 • Số dự án:

- Cấp mới: 244 dự án

- Tăng vốn: 112 lượt dự án

- Góp vốn, mua cổ phần: 440 lượt dự án

 • Xuất khẩu:

- Xuất khẩu (kể cả dầu thô):13.572 triệu USD

- Xuất khẩu (không kể cả dầu thô):13.102 triệu USD

 • Nhập khẩu:  11.003 triệu USD[Đăng ngày 05/05/2017]
 • Tổng vốn thực hiện: 1180 triệu USD
 • Tổng vốn đăng ký
 • - Đăng ký cấp mới: 1964,402 triệu USD
  - Đăng ký tăng thêm: 421,145 triệu USD
  - Góp vốn, mua cổ phần: 502.357 triệu USD
 • Tổng số dự án
 • - Tổng dự án cấp mới: 241 dự án
  - Tổng dự án tăng thêm: 122 lượt dự án
  - Góp vốn, mua cổ phần: 610 dự án
 • Tổng xuất khẩu
 • - Xuất khẩu (kể cả dầu thô): 12651 triệu USD
  - Xuất khẩu (không kể cả dầu thô): 12372 triệu USD
 • Tổng nhập khẩu: 11064 triệu USD 
[Đăng ngày 31/03/2017]
 • Tổng vốn thực hiện: 2070 triệu USD
 • Tổng vốn đăng ký
 • - Đăng ký cấp mới: 888,325 triệu USD
  - Đăng ký tăng thêm: 3180,497 triệu USD
  - Góp vốn, mua cổ phần: 233.86 triệu USD
 • Tổng số dự án
 • - Tổng dự án cấp mới: 180 dự án
  - Tổng dự án tăng thêm: 86 lượt dự án
  - Góp vốn, mua cổ phần: 423 dự án
 • Tổng xuất khẩu
 • - Xuất khẩu (kể cả dầu thô): 11693 triệu USD
  - Xuất khẩu (không kể cả dầu thô): 11471 triệu USD
 • Tổng nhập khẩu: 10959 triệu USD 
[Đăng ngày 08/03/2017]
 • Tổng vốn thực hiện: 700 triệu USD
 • Tổng vốn đăng ký
 • - Đăng ký cấp mới: 785,085 triệu USD
  - Đăng ký tăng thêm: 580,348 triệu USD
  - Góp vốn, mua cổ phần: 453.679 triệu USD
 • Tổng số dự án
 • - Tổng dự án cấp mới: 138 dự án
  - Tổng dự án tăng thêm: 61 lượt dự án
  - Góp vốn, mua cổ phần: 460 dự án
 • Tổng xuất khẩu
 • - Xuất khẩu (kể cả dầu thô): 9418 triệu USD
  - Xuất khẩu (không kể cả dầu thô): 9177 triệu USD
 • Tổng nhập khẩu: 7775 triệu USD  
[Đăng ngày 08/02/2017]
 • Tổng vốn thực hiện: 850 triệu USD
 • Tổng vốn đăng ký
 • - Đăng ký cấp mới: 1243,802 triệu USD
  - Đăng ký tăng thêm: 179,161 triệu USD
  - Góp vốn, mua cổ phần: 165.323 triệu USD
 • Tổng số dự án
 • - Tổng dự án cấp mới: 175 dự án
  - Tổng dự án tăng thêm: 76 lượt dự án
  - Góp vốn, mua cổ phần: 194 dự án
 • Tổng xuất khẩu
 • - Xuất khẩu (kể cả dầu thô): 10291 triệu USD
  - Xuất khẩu (không kể cả dầu thô): 10100 triệu USD
 • Tổng nhập khẩu: 8500 triệu USD  
[Đăng ngày 13/01/2017]
 • Tổng vốn thực hiện: 1500 triệu USD
 • Tổng vốn đăng ký
 • - Đăng ký cấp mới: 2154,07 triệu USD
  - Đăng ký tăng thêm: 690,245 triệu USD
  - Góp vốn, mua cổ phần: triệu USD
 • Tổng số dự án
 • - Tổng dự án cấp mới: 316 dự án
  - Tổng dự án tăng thêm: 150 lượt dự án
  - Góp vốn, mua cổ phần: dự án
 • Tổng xuất khẩu
 • - Xuất khẩu (kể cả dầu thô): 11825 triệu USD
  - Xuất khẩu (không kể cả dầu thô): 11575 triệu USD
 • Tổng nhập khẩu: 9370 triệu USD  
[Đăng ngày 29/11/2016]

 • Vốn thực hiện:1.600 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

- Đăng ký cấp mới: 762,84 triệu USD

- Đăng ký tăng thêm: -273,244 triệu USD

 • Số dự án:

- Cấp mới: 179 dự án

- Tăng vốn: 108 lượt dự án

 • Xuất khẩu:

- Xuất khẩu
(kể cả dầu thô):11.376 triệu USD

- Xuất khẩu
(không kể cả dầu thô):11.250 triệu USD

 • Nhập khẩu:9.611 triệu USD
123

Độ ẩm:
Sức gió: 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ KHÁNH HÒA
Địa chỉ: Tòa nhà C1-C2. Khu liên cơ 01 Số 01 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Điện thoại: 0258.3822906 - Fax: 0258.3812943 - Email: skhdt@khanhhoa.gov.vn - gopykien.skhdt@khanhhoa.gov.vn - Website: http://skhdt.khanhhoa.gov.vn
Giấy phép số 15/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Khánh Hòa cấp.
Chịu trách nhiệm: Trần Hòa Nam - Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Khánh Hòa