Số người truy cập: 4107375
Đang online: 157
[Đăng ngày 28/05/2021]

Nội dung chi tiết đính kèm.

Luật đầu tư số 61/2020/QH14

Phụ lục

[Đăng ngày 01/04/2021]

1. Danh mục Văn bản quy phạm pháp luật CÒN HIỆU LỰC thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2021 - Xem tại đây

 

2. Danh mục Văn bản quy phạm pháp luật HẾT HIỆU LỰC thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2021 - Xem tại đây
[Đăng ngày 11/11/2020]
TỦ SÁCH PHÁP LUẬT

Tên văn bản

Cơ quan ban hành

Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013

Quốc hội

Luật Đầu tư 67/2014/QH13

Quốc hội

Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 

Quốc hội

Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Quốc Hội

Luật số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012 của Quốc Hội v/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quản lý thuế

Quốc Hội

Luật số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 của Quốc Hội về Luật Quản lý thuế

Quốc Hội

Luật số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015 của Quốc Hội về Phí và Lệ phí

Quốc Hội

Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 06 năm 2012

Quốc Hội

Nghị định 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính

Chính phủ

Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 hướng dẫn Luật quản lý thuế và Luật quản lý thuế sửa đổi (hiệu lực từ ngày 15/9/2013)

Chính phủ

Nghị định số 120/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phí và lệ phí (hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2017)

Chính phủ

Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày23tháng8năm 2018 v/vsửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số78/2015/NĐ-CPngày 14 tháng 9 năm 2015 của chính phủ về đăng ký doanh nghiệp

Chính phủ

Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04/05/2018 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư

Chính phủ

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

Chính phủ

Nghị định 50/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, ngày ban hành: 01/06/2016

Chính phủ

Nghị định về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích

Chính phủ

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc mua sắm tài sản theo phương thức tập trung

Chính phủ

Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ quy quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp

Hết hiệu lực

Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư

Chính phủ

Nghị định số  01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp

Chính phủ

Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/07/2018 của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam thay thế Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam

Chính phủ

Nghị định số 80/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam(Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 17 tháng 9 năm 2020 và thay thế Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài) Chính phủ

Nghị định 30/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT ngày 27 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp

Bộ Tài chính

Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính về hướng dẫn về đăng ký thuế thay thế Thông tư số 80/2012/TT-BTC

Bộ Tài chính

Thông tư quy định chi tiết việc giám sát, theo dõi và kiểm tra hoạt động đấu thầu

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thông tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạng

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thông tư quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thông tư quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thông tư quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư v/v Hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 1655/QĐ-BKHĐT ngày 02/11/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung mới, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 1852/QĐ-BKHĐT ngày 28/12/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Hệ thống Thông tin đăng ký kinh doanh quốc gia

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 1038/QĐ-BKHĐT ngày 28/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 1888/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (hiệu lực thi hành từ ngày 22 tháng 12 năm 2017)

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 1397/QĐ-BKHĐT ngày 21/9/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ và hủy công khai lĩnh vực đấu thầu, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định biễu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thông tư hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (EPC)

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thông tư số 58/2016/TT-BTC quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp.

Bộ Tài chính

Thông tư hướng dẫn việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung

Bộ Tài chính

Thông tư quy định danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp quốc gia

Bộ Tài chính

Thông tư Quy định việc quản lý, sử dụng chi phí trong quá trình lựa chọn nhà thầu các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ

Bộ Tài chính

Thông tư 47/2019/TT-BTC ngày 05/08/2019 v/v quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp Bộ Tài chính

Thông tư số 106/2013/TT-BTC ngày 09/08/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung, thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp

Bộ Tài chính

 

1
[13/06/2022]

[30/05/2022]

[27/05/2022]

[23/05/2022]

[20/05/2022]

[20/05/2022]

[13/05/2022]

[19/04/2022]

[06/04/2022]

[28/03/2022]

[23/03/2022]

[21/03/2022]

[17/03/2022]

[10/03/2022]

[10/03/2022]

[08/03/2022]

[02/03/2022]

[17/02/2022]

[22/01/2022]

[20/01/2022]

[29/12/2021]

[28/12/2021]

[24/12/2021]

[21/12/2021]

[16/12/2021]

[13/12/2021]

[06/12/2021]

[03/12/2021]

[17/11/2021]

[17/11/2021]

[11/11/2021]

[05/11/2021]

[04/11/2021]

[28/10/2021]

[22/10/2021]

[18/10/2021]

[15/10/2021]

[12/10/2021]

[11/10/2021]

[10/10/2021]

[05/10/2021]

[04/10/2021]

[01/10/2021]

[01/10/2021]

[28/09/2021]

[27/09/2021]

[20/09/2021]

[17/09/2021]

[10/09/2021]

[09/09/2021]

[08/09/2021]

[08/09/2021]

[03/09/2021]

[01/09/2021]

[30/08/2021]

[30/08/2021]

[28/08/2021]

[26/08/2021]

[26/08/2021]

[25/08/2021]

[25/08/2021]

[24/08/2021]

[20/08/2021]

[19/08/2021]

[17/08/2021]

[15/08/2021]

[14/08/2021]

[13/08/2021]

[12/08/2021]

[12/08/2021]

[11/08/2021]

[10/08/2021]

[09/08/2021]

[08/08/2021]

[08/08/2021]

[06/08/2021]

[04/08/2021]

[02/08/2021]

[01/08/2021]

[31/07/2021]

[29/07/2021]

[27/07/2021]

[24/07/2021]

[24/07/2021]

[23/07/2021]

[23/07/2021]

[20/07/2021]

[18/07/2021]

[14/07/2021]

[13/07/2021]

[09/07/2021]

[09/07/2021]

[05/07/2021]

[02/06/2021]

[21/05/2021]

[13/05/2021]

[29/04/2021]

[28/04/2021]

[09/02/2021]

[03/06/2019]

[21/05/2019]

[21/05/2019]

[13/02/2019]

[14/12/2018]

[14/12/2018]

[11/07/2018]

[04/07/2018]

[22/06/2018]

[01/06/2018]

[30/05/2018]

[30/05/2018]

[11/05/2018]

[26/04/2018]

[27/02/2018]

[27/02/2018]

[19/01/2018]

[25/08/2017]

[21/08/2017]

[14/08/2017]

[09/08/2017]

[06/07/2017]

[16/05/2017]

[03/03/2017]

[03/03/2017]

[16/01/2017]

[16/01/2017]

[19/10/2016]

[18/10/2016]

[17/10/2016]

[21/07/2016]

[27/06/2016]

[09/06/2016]

[08/06/2016]

[07/06/2016]

[29/05/2016]

[22/05/2016]

[26/04/2016]

[12/04/2016]

[09/04/2016]

[04/04/2016]

[10/06/2013]

[18/08/2012]

[10/07/2012]

[10/07/2012]


[18/10/2021]

[01/11/2020]

[25/10/2017]

[15/06/2016]

[15/06/2016]

[15/06/2016]

[04/04/2016]

[19/12/2013]

[19/12/2013]

[19/12/2013]

[19/12/2013]

[19/12/2013]

[19/12/2013]

[04/06/2013]


Độ ẩm:
Sức gió: 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ KHÁNH HÒA
Địa chỉ: Tòa nhà C1-C2. Khu liên cơ 01 Số 01 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Điện thoại: 0258.3822906 - Fax: 0258.3822906 - Email: skhdt@khanhhoa.gov.vn - gopykien.skhdt@khanhhoa.gov.vn - Website: https://skhdt.khanhhoa.gov.vn
Giấy phép số 15/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Khánh Hòa cấp.
Chịu trách nhiệm: Trần Hòa Nam - Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Khánh Hòa

Chung nhan Tin Nhiem Mang