Số người truy cập: 4107333
Đang online: 149
[Đăng ngày 04/01/2021]

STT

Loại văn bản

Số hiệu văn bản

Ngày ban hành

Tên văn bản

1

Luật

67/2014/QH13

 26/11/2014

Luật Đầu tư 67/2014/QH13 (hiệu lực từ 01/7/2015) Tải về

 2  61/2020/QH14  17/06/2020 Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 của Quốc hội (có hiệu lực ngày 01/01/2021), Tải về

3

  59/2020/QH14 

17/06/2020

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 (có hiệu lực từ 01/01/2021, thay thế Luật doanh nghiệp số  68/2014/QH13) - Tải về 

4

04/2017/QH

2017

Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Tải về

5

21/2012/QH13

 

20/11/2012

Luật số 21/2012/QH13  ngày 20/11/2012 của Quốc Hội v/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quản lý thuế  Tải về

6

78/2006/QH11

29/11/2006

Luật số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 của Quốc Hội về Luật Quản lý thuế  Tải về

7

97/2015/QH13

25/11/2015

Luật số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015 của Quốc Hội về Phí và Lệ phí  Tải về

 

 

 

 

 

1

Nghị định

 

 

01/2021/NĐ-CP

 

04/01/2021

Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp và có hiệu lực thi hành ngày 04/01/2021, thay thế Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 - Tải về 

2

 

108/2006/NĐ-CP

 

Hết hiệu lực

Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư Tải về

3

 

 

62/2010/NĐ-CP

 

 

04/06/2010

Nghị định số 62/2010/NĐ-CP ngày 04/6/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 53/2007/NĐ-CP ngày 04/4/2007 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư  Tải về

4

 155/2013/NĐ-CP

 11/11/2013

Nghị định số 155/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư Tải về

    50/2016/NĐ-CP  01/06/2016 Nghị định 50/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư - Tải về
   47/2021/NĐ-CP  01/04/2021 Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật doanh nghiệp (Thay thế Nghị định số 81/2015/NĐ-CP, 93/2015/NĐ-CP, 96/2015/NĐ-CP, Quyết định số 35/2013/QĐ-TTg) - Tải về

5

81/2015/NĐ-CP

Hết hiệu lực

Nghị định số 81/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước thay thế Quyết định số 30/2014/QĐ-TTg và có hiệu lực ngày 05/11/2015 Tải về

6

93/2015/NĐ-CP

Hết hiệu lực

Nghị định số 93/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Về tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp quốc phòng, an ninh thay thế Nghị định 104/2010/NĐ-CP  và có hiệu lực ngày 01/12/2015 Tải về

7

96/2015/NĐ-CP

Hết hiệu lực

Nghị định số 96/2015/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp thay thế Nghị định 102/2010/NĐ/CP và có hiệu lực ngày 08/12/2015 Tải về

 8  80/2020/NĐ-CP  08/07/2020 Nghị định số 80/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam (Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 17 tháng 9 năm 2020 và thay thế Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài) Tải về

 

 

 

 

 

1

Thông tư

 

20/2015/TT-BKHĐT

Hết hiệu lực

Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp  Tải về

Danh mục biểu mẫu kèm theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT

Biểu mẫu - Danh mục

 2  02/2019/TT-BKHĐT Hết hiệu lực Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08 tháng 01 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp - Xem tại đây
   
01/2021/TT-BKHĐT 
 
01/05/2021
Thông tư hướng dẫn về Đăng ký doanh nghiệp(thay thế Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT và số 02/2019/TT-BKHĐT) - Xem tại đây

 

 

3

 

215/2016/TT-BKHĐT

 

 10/11/2016

Thông tư số 215/2016/TT-BKHĐT ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp (Sửa đổi, bổ sung, thay thế các Thông tư số 176/2012/TT-BTC và Thông tư số 106/2013/TT-BTC). Tải về

 4  47/2019/TT-BTC   05/08/2019  Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp. Tải về

 

5

 

95/2016/TT-BTC

 

28/6/2016

Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính về hướng dẫn về đăng ký thuế thay thế Thông tư số 80/2012/TT-BTC  Tải về

6

04/2016/TT-BKHĐT

Hết hiệu lực

Quy định các biểu mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp xã hội theo Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật doanh nghiệp – Tải về

7130/2017/TT-BTC 04/12/2017

Thông tư số 130/2017/TT-BTC ngày 04/12/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 215/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp; lệ phí đăng ký doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 20/01/2018 - Tải về

8  07/2019/TT-BKHĐT  08/04/2019  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã - Tải về
 9 03/2014/TT-BKHĐT   26/05/2014  Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư v/v Hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã - Tải về

10

106/2013/TT-BTC

09/08/2013

Thông tư số 106/2013/TT-BTC ngày 09/08/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung, thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp Tải về

1

Quyết định

 

27/2018/QĐ-TTg

 

06/07/2018

Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/07/2018 của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam thay thế Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 - Tải về

 

 

2

 

 

1655/QĐ-BKHĐT

 

 

02/11/2011

Quyết định số 1655/QĐ-BKHĐT ngày 02/11/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung mới, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư   Tải về

 

 

3

 

 

1852/QĐ-BKHĐT

 

 

28/12/2012

Quyết định số 1852/QĐ-BKHĐT ngày 28/12/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Hệ thống Thông tin đăng ký kinh doanh quốc gia  Tải về

 

 

4

 

 

543/QĐ-BKHĐT

 

 

02/05/2013

Quyết định số 543/QĐ-BKHĐT ngày 02/05/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Tải về

5

1038/QĐ-BKHĐT

28/7/2017

Quyết định số 1038/QĐ-BKHĐT ngày 28/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

6

1397/QĐ-BKHĐT

21/9/2018

Quyết định số 1397/QĐ-BKHĐT ngày 21/9/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ và hủy công khai lĩnh vực đấu thầu, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Quyết định 1397
- Phụ lục I
- Phụ lục II

1
[13/06/2022]

[30/05/2022]

[27/05/2022]

[23/05/2022]

[20/05/2022]

[20/05/2022]

[13/05/2022]

[19/04/2022]

[06/04/2022]

[28/03/2022]

[23/03/2022]

[21/03/2022]

[17/03/2022]

[10/03/2022]

[10/03/2022]

[08/03/2022]

[02/03/2022]

[17/02/2022]

[22/01/2022]

[20/01/2022]

[29/12/2021]

[28/12/2021]

[24/12/2021]

[21/12/2021]

[16/12/2021]

[13/12/2021]

[06/12/2021]

[03/12/2021]

[17/11/2021]

[17/11/2021]

[11/11/2021]

[05/11/2021]

[04/11/2021]

[28/10/2021]

[22/10/2021]

[18/10/2021]

[15/10/2021]

[12/10/2021]

[11/10/2021]

[10/10/2021]

[05/10/2021]

[04/10/2021]

[01/10/2021]

[01/10/2021]

[28/09/2021]

[27/09/2021]

[20/09/2021]

[17/09/2021]

[10/09/2021]

[09/09/2021]

[08/09/2021]

[08/09/2021]

[03/09/2021]

[01/09/2021]

[30/08/2021]

[30/08/2021]

[28/08/2021]

[26/08/2021]

[26/08/2021]

[25/08/2021]

[25/08/2021]

[24/08/2021]

[20/08/2021]

[19/08/2021]

[17/08/2021]

[15/08/2021]

[14/08/2021]

[13/08/2021]

[12/08/2021]

[12/08/2021]

[11/08/2021]

[10/08/2021]

[09/08/2021]

[08/08/2021]

[08/08/2021]

[06/08/2021]

[04/08/2021]

[02/08/2021]

[01/08/2021]

[31/07/2021]

[29/07/2021]

[27/07/2021]

[24/07/2021]

[24/07/2021]

[23/07/2021]

[23/07/2021]

[20/07/2021]

[18/07/2021]

[14/07/2021]

[13/07/2021]

[09/07/2021]

[09/07/2021]

[05/07/2021]

[02/06/2021]

[21/05/2021]

[13/05/2021]

[29/04/2021]

[28/04/2021]

[09/02/2021]

[03/06/2019]

[21/05/2019]

[21/05/2019]

[13/02/2019]

[14/12/2018]

[14/12/2018]

[11/07/2018]

[04/07/2018]

[22/06/2018]

[01/06/2018]

[30/05/2018]

[30/05/2018]

[11/05/2018]

[26/04/2018]

[27/02/2018]

[27/02/2018]

[19/01/2018]

[25/08/2017]

[21/08/2017]

[14/08/2017]

[09/08/2017]

[06/07/2017]

[16/05/2017]

[03/03/2017]

[03/03/2017]

[16/01/2017]

[16/01/2017]

[19/10/2016]

[18/10/2016]

[17/10/2016]

[21/07/2016]

[27/06/2016]

[09/06/2016]

[08/06/2016]

[07/06/2016]

[29/05/2016]

[22/05/2016]

[26/04/2016]

[12/04/2016]

[09/04/2016]

[04/04/2016]

[10/06/2013]

[18/08/2012]

[10/07/2012]

[10/07/2012]


[18/10/2021]

[01/11/2020]

[25/10/2017]

[15/06/2016]

[15/06/2016]

[15/06/2016]

[04/04/2016]

[19/12/2013]

[19/12/2013]

[19/12/2013]

[19/12/2013]

[19/12/2013]

[19/12/2013]

[04/06/2013]


Độ ẩm:
Sức gió: 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ KHÁNH HÒA
Địa chỉ: Tòa nhà C1-C2. Khu liên cơ 01 Số 01 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Điện thoại: 0258.3822906 - Fax: 0258.3822906 - Email: skhdt@khanhhoa.gov.vn - gopykien.skhdt@khanhhoa.gov.vn - Website: https://skhdt.khanhhoa.gov.vn
Giấy phép số 15/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Khánh Hòa cấp.
Chịu trách nhiệm: Trần Hòa Nam - Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Khánh Hòa

Chung nhan Tin Nhiem Mang