Số người truy cập: 1694005
Đang online: 52
[Đăng ngày 05/12/2015]
 

BAN LÃNH ĐẠO

Họ và tên

Chức danh

Đơn vị công tác

Email công vụ

Điện thoại

 Trần Hòa Nam

 Giám đốc

Sở Kế hoạch và Đầu tư

thnam@khanhhoa.gov.vn

 3822908

 Trần Minh Hải

 Phó Giám đốc 

 Sở Kế hoạch và Đầu tư

tmhai@khanhhoa.gov.vn

 3821509

 Nguyễn Văn Nhựt

  Phó Giám đốc

 Sở Kế hoạch và Đầu tư

nvnhut@khanhhoa.gov.vn

 3822428

Nguyễn Thị Hà

  Phó Giám đốc

 Sở Kế hoạch và Đầu tư

ntha.skhdt@khanhhoa.gov.vn

3561379


TRẦN HÒA NAM – Giám đốc
- Điện thoại: (0258) 3822908
- Email: thnam@khanhhoa.gov.vn
- Ngày sinh: 09/03/1970
- Quê quán: Ninh An, Ninh Hòa, Khánh Hòa
- Ngày vào Đảng: 06/04/1998 - Ngày chính thức: 06/04/1999
- Học vị: Đại học
- Lý luận chính trị: Cao cấp

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 * 8/1995 – 5/1996: Chuyên viên Ban Kinh tế Đối ngoại tỉnh Khánh Hòa
 * 5/1996 – 31/10/1998: Chuyên viên Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa
 * 01/11/1998-30/9/2000: Phó Trưởng phòng Hợp tác – Kinh tế Đối ngoại, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa
 * 01/10/2000 – 31/01/2003: Phụ trách phòng Hợp tác – Đầu tư nước ngoài, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa
 * 01/02/2003 – 31/7/2004: Trưởng phòng Hợp tác – Đầu tư nước ngoài, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa
 * 01/08/2004 – 20/08/2006: Trưởng phòng Tổng hợp – Đầu tư nước ngoài, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa
 * 01/04/2003 – 30/9/2005: Kiêm nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm xúc tiến trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa
 * 21/8/2006 – 31/03/2010:  Trưởng phòng Hợp tác Đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa
 * 2001-01/4/2012: Chi ủy viên Chi bộ  Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa
 * 01/4/2010 – 01/04/2012: Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa
 * 02/04/2012 – 06/2015: Phó Bí thư huyện ủy huyện Khánh Vĩnh
 * 02/04/2012 – 06/2015: Chủ tịch UBND huyện Khánh Vĩnh
 * 15/6/2015 đến nay: Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa
* 07/2015 đến nay: Bí thư Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa

 

TRẦN MINH HẢI – Phó Giám đốc
- Điện thoại: (0258)  3821509
- Email: 
tmhai@khanhhoa.gov.vn
- Ngày sinh: 20/6/1962
- Quê quán: Triệu Đông, Triệu Phong, Quảng Trị
- Ngày vào Đảng: 19/05/1994 - Ngày chính thức: 19/05/1995
- Học vị: Cử nhân Kinh tế
- Lý luận chính trị: Cử nhân

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 * 10/1985 – 10/1990: Chuyên viên phòng Nông – Lâm Ủy Ban Kế hoạch Phú Yên
* 11/1990 – 03/1996: Chuyên viên phòng Phát triển Kinh tế ngành Ủy Ban Kế hoạch tỉnh Khánh Hòa
* 4/1996 – 03/1999: Chuyên viên phòng Phát triển Kinh tế ngành Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa
* 4/1999 – 12/2002:  Phó Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa
* 01/2003 – 02/2011: Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa
* 03/2011 – 03/2013: Chánh Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa
* 04/2013 đến nay: Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa

 

 NGUYỄN VĂN NHỰT – Phó Giám đốc
- Điện thoại: (0258)   3822428
- Email: 
nvnhut@khanhhoa.gov.vn
- Ngày sinh: 08/07/1976
- Quê quán: Vĩnh Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa
- Ngày vào Đảng: 31/10/2006 - Ngày chính thức: 31/10/2007
- Học vị: Cử nhân Kinh tế
- Lý luận chính trị: Cao cấp

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 * 3/1999-2/2000: Hợp đồng làm việc tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa
* 3/2000-6/2001: Du học tự túc tại Trường Đại học UTAH, Hoa Kỳ
* 12/2001 – 01/2003: Hợp đồng làm việc tại Ban Quản lý dự án Hạ tầng cơ sở nông thôn dựa vào cộng đồng - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa
* 02/2003-09/2004: Làm việc tại Ban Quản lý dự án Hạ tầng cơ sở nông thôn dựa vào cộng đồng - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa
* 10/2004- 04/2010: Chuyên viên Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa
* 05/2010- 12/2010: Chi ủy viên Chi bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa
* 01/2011 – 10/2011: Chi ủy viên, Phó Trưởng phòng Tổng hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa
* 11/2011- 02/2014: Đảng ủy viên, Phó Trưởng phòng Tổng hợp(Phụ trách phòng) Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa
* 02/2014 - 02/2015: Họp lớp Cao cấp lý luận chính trị (hệ tập trung) tại học viện Chính trị khu vực III (Đà Nẵng)
* 11/2014 – 06/2015: Đảng ủy viên, Phó Trưởng phòng Tổng hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa
* 07/2015 đến nay: Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa

 

 NGUYỄN THỊ HÀ – Phó Giám đốc
- Điện thoại: (0258)   3561379
- Email: 
ntha@khanhhoa.gov.vn
- Ngày sinh: 02/08/1968
- Quê quán: Cẩm Kim, Hội An, Quảng Nam
- Ngày vào Đảng: 06/09/1999 - Ngày chính thức: 06/09/2000
- Học vị: Cử nhân Luật Kinh tế
- Lý luận chính trị: Cao cấp

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 * 02/1993 – 06/1994: Chuyên viên Trọng tài Kinh tế tỉnh Khánh Hòa  * 07/1994 – 02/1996: Chuyên viên Ủy ban Kế hoạch tỉnh Khánh Hòa * 03/1996 – 03/2010: Chuyên viên Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa
* 04/2010 - 05/2010: Chi ủy viên Chi bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa, chuyên viên Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa
* 06/2010 – 12/2010: Chi ủy viên Chi bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa, chuyên viên Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa, Phó chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa
* 01/2011 – 09/2012:  Chi ủy viên Chi bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa, Phó Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa, Phó chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa
* 10/2012 – 10/2014:  Đảng ủy viên Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa, Bí thư Chi bộ 3. Phó Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa, Phó chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa
* 11/2014 – 05/2015:   Đảng ủy viên Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa, Bí thư Chi bộ 3. Phó Trưởng phòng(Phụ trách phòng) Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa, Phó chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa
* 06/2015 – 04/2016:   Đảng ủy viên Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa, Bí thư Chi bộ 3. Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa, Phó chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa
* 05/2016 đến nay:    Đảng ủy viên Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa, Bí thư Chi bộ 3. Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa

 
 
 

 

 

VĂN PHÒNG SỞ

Họ và tên

Chức danh

Đơn vị công tác

Email công vụ

Điện thoại

Lê Quang Lâm

Chánh Văn phòng

Văn phòng Sở

lqlam@khanhhoa.gov.vn

3561927

Lê Trần Huy

Phó Chánh Văn phòng

Văn phòng Sở

lthuy@khanhhoa.gov.vn

3822906

Trần Thị Trâm Anh

Chuyên viên

Văn phòng Sở

tttanh@khanhhoa.gov.vn

3822906

Nguyễn Đức Huy

Chuyên viên (Cán bộ phụ trách CNTT)

Văn phòng Sở

ndhuy.skhdt@khanhhoa.gov.vn

3822382

Nguyễn Thị Bích Hoa

Tạp vụ

Văn phòng Sở

ntbhoa@khanhhoa.gov.vn

3814612

Huỳnh Ngọc Tuấn

Lái xe

Văn phòng Sở

hntuan.skhdt@khanhhoa.gov.vn

3561927

Nguyễn Lê Anh Huy

Lái xe

Văn phòng Sở

huynla_skhdt@khanhhoa.gov.vn

3822906

Đặng Thị Xuân Lan

Tạp vụ

Văn phòng Sở

landtx_skhdt@khanhhoa.gov.vn

3822906

Nguyễn Thị Mỹ Nhớ

Chuyên viên

Văn phòng Sở

nhontm_skhdt@khanhhoa.gov.vn

3822906

Nguyễn Thị Thúy Hồng

Chuyên viên

Văn phòng Sở

ntthong.skhdt@khanhhoa.gov.vn

3822906

 Đào Duy Trường

 Nhân viên

 Văn phòng Sở

 ddtruong@khanhhoa.gov.vn

 7300979

 Đinh Thị Lan

 Nhân viên

 Văn phòng Sở

 dtlan.skhdt@khanhhoa.gov.vn

 7300979

 Nguyễn Ngọc Uyên Minh

Chuyên viên

 Văn phòng Sở

minhnnu_skhdt@khanhhoa.gov.vn 

 3822906

PHÒNG TỔNG HỢP, QUY HOẠCH

Trần Đức Thiên Phú

Trưởng phòng

Phòng Tổng Hợp, Quy hoạch

tdtphu@khanhhoa.gov.vn

3822428

Trương Quốc Hoàng

Chuyên viên

Phòng Tổng Hợp, Quy hoạch

tqhoang.skhdt@khanhhoa.gov.vn

3815136

Lê Hồng Nhung

Chuyên viên

Phòng Tổng Hợp, Quy hoạch

lhnhung@khanhhoa.gov.vn

3815136

 Nguyễn Thị Lan Phương  Chuyên viên  Phòng Tổng Hợp, Quy hoạch
ntlphuong.skhdt@khanhhoa.gov.vn   3815136
Võ Thị Huyền Nhung
  Chuyên viên  Phòng Tổng Hợp, Quy hoạch   vthnhung@khanhhoa.gov.vn    3815136

PHÒNG ĐẤU THẦU, THẨM ĐỊNH VÀ GIÁM SÁT ĐẦU TƯ

Đoàn Quang Huy

Trưởng phòng

Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư

dqhuy@khanhhoa.gov.vn

3821995

Phạm Minh Trí

Phó Trưởng phòng

Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư

pmtri@khanhhoa.gov.vn

3821995

Nguyễn Ngọc Anh Trâm

Chuyên viên

Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư

nnatram@khanhhoa.gov.vn

3821995

Lê Huy

 Chuyên viên

 Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư

lhuy@khanhhoa.gov.vn

 3821995

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Kiều Lâm

Trưởng phòng

 Phòng Đăng ký kinh doanh

klam@khanhhoa.gov.vn

 3822176

Phạm Thị Phương Thảo

Phó Trưởng phòng

Phòng Đăng ký kinh doanh

ptpthao.skhdt@khanhhoa.gov.vn

3822176

Cao Lê Dũng

Phó Trưởng phòng

Phòng Đăng ký kinh doanh

cldung@khanhhoa.gov.vn

3822176

Nguyễn Lê Thu Huyền

Chuyên viên

Phòng Đăng ký kinh doanh

nlthuyen@khanhhoa.gov.vn

3822176

Nguyễn Xuân Hòa

Chuyên viên

Phòng Đăng ký kinh doanh

nxhoa.skhdt@khanhhoa.gov.vn

3822176

Trần Minh Tuấn

Chuyên viên

Phòng Đăng ký kinh doanh

tuantm@khanhhoa.gov.vn

3822176

Phạm Thành Long

Chuyên viên

Phòng Đăng ký kinh doanh

ptlong.skhdt@khanhhoa.gov.vn

3822176

 Nguyễn Hải Lâm  Chuyên viên  Phòng Đăng ký kinh doanh  nhlam.skhdt@khanhhoa.gov.vn  3822176

PHÒNG DOANH NGHIỆP, KINH TẾ TẬP THỂ VÀ TƯ NHÂN

Nguyễn Trường Sơn

Trưởng phòng

Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân

ntson.skhdt@khanhhoa.gov.vn

3824243

Lê Tiến Hùng

Chuyên viên

Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân

lthung@khanhhoa.gov.vn

3824243

 Võ Thị Minh Hiếu

 Chuyên viên

 Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân

vtmhieu@khanhhoa.gov.vn 

3824243 

 Ngô Bá Hưng  Phó Trưởng phòng  Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân  nbhung@khanhhoa.gov.vn  3824243
  Trần Vũ Hưng
  Chuyên viên  Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân   tvhung.skhdt@khanhhoa.gov.vn    3824243

THANH TRA SỞ

Hồ Quang Lanh

Chánh Thanh tra

Thanh tra Sở

hqlanh@khanhhoa.gov.vn

3823634

Nguyễn Thanh Bình

Phó Chánh Thanh tra

Thanh tra Sở

ntbinh.skhdt@khanhhoa.gov.vn

3823634

 Nguyễn Nam Khánh
 Chuyên viên
 Thanh tra Sở  nnkhanh.skhdt@khanhhoa.gov.vn  3823634

PHÒNG KINH TẾ NGÀNH

 Phan Nam Sách

Trưởng phòng

Phòng Kinh tế ngành

 pnsach@khanhhoa.gov.vn

3822904

Đỗ Hữu Trung

Phó Trưởng phòng

Phòng Kinh tế ngành

dhtrung.skhdt@khanhhoa.gov.vn

3822904

 Đặng Thanh Chánh

Chuyên viên

Phòng Kinh tế ngành

 dtchanh@khanhhoa.gov.vn

3822904

Nguyễn Đình Thịnh

Chuyên viên

Phòng Kinh tế ngành

ndthinh@khanhhoa.gov.vn

3822904

Lê Hoàng Đức    Chuyên viên
Phòng Kinh tế ngành
  lhduc@khanhhoa.gov.vn   3822904

PHÒNG KHOA GIÁO, VĂN XÃ

 Nguyễn Hữu Hoàng

Trưởng phòng

Phòng Khoa giáo, Văn xã

 nhhoang.skhdt@khanhhoa.gov.vn

3822383

PHÒNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI

Nguyễn Hải Lâm

Chuyên viên

Phòng Kinh tế đối ngoại

nhlam.skhdt@khanhhoa.gov.vn

3828453


 
 
 
 
 
 
 
 


1Độ ẩm:
Sức gió: 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ KHÁNH HÒA
Địa chỉ: Tòa nhà C1-C2. Khu liên cơ 01 Số 01 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Điện thoại: 0258.3822906 - Fax: 0258.3822906 - Email: skhdt@khanhhoa.gov.vn - gopykien.skhdt@khanhhoa.gov.vn - Website: https://skhdt.khanhhoa.gov.vn
Giấy phép số 15/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Khánh Hòa cấp.
Chịu trách nhiệm: Trần Hòa Nam - Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Khánh Hòa