Số người truy cập: 1689811
Đang online: 68
[Đăng ngày 29/10/2019]

Văn bản theo Lĩnh Vực - Kế hoạch - Quy hoạch năm 2019

Số/Ký hiệu

Ngày ban hành

Cơ quan

Trích yếu

Tải về

17/NQ-HĐND

06/12/2017

HĐND Tỉnh

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

Tải về

10/2016/NQ-HĐND

12/12/2016

HĐND Tỉnh

Ban hành Chương trình phát triển nguồn nhân lực tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020

Tải về

08/2016/NQ-HĐND

11/08/2016

HĐND Tỉnh

Ban hành Chương trình phát triển đô thị tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Tải về

2534/QĐ-UBND

31/08/2018

UBND Tỉnh

Về việc dừng thực hiện Quyết định số 311/QĐ-UBND ngày 01/02/2016 của UBND tỉnh về việc cho phép lập dự án Quy hoạch phát triển hệ thống chợ, trung tâm thương mại, siêu thị tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2030

Tải về

1947/QĐ-UBND

06/07/2018

UBND Tỉnh

Phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

Tải về

1499/QĐ-UBND

29/05/2018

UBND Tỉnh

Ban hành quy chế phối hợp giữa Ban quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa với các sở, ban, ngành và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng

Tải về

1312/QĐ-UBND

15/05/2018

UBND Tỉnh

Ban hành Kế hoạch tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 03/7/2013 của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hoà đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trong giai đoạn tới

Tải về

[Đăng ngày 05/11/2016]
Văn bản theo Lĩnh Vực - Kế hoạch - Quy hoạch

 

STT

Số/Ký hiệu

Ngày ban hành

Cơ quan

Trích yếu

Tải về

1

08/2016/NQ-HĐND

11/08/2016

HĐND Tỉnh

Ban hành Chương trình phát triển đô thị tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Tải về

2

34/NQ-HĐND

09/12/2015

HĐND Tỉnh

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020

Tải về

3

30/NQ-HĐND

09/12/2015

HĐND Tỉnh

Về cho ý kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 (lần thứ ba)

Tải về

4

29/NQ-HĐND

09/12/2015

HĐND Tỉnh

Về Kế hoạch đầu tư phát triển vốn nhà nước năm 2016

Tải về

5

27/NQ-HĐND

09/12/2015

HĐND Tỉnh

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016

Tải về

6

09/NQ-HĐND

07/07/2015

HĐND Tỉnh

Về việc cho ý kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016-2020 (lần thứ hai)

Tải về

7

18/NQ-HĐND

11/12/2014

HĐND Tỉnh

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015

Tải về

8

05/2014/NQ-HĐND

09/07/2014

HĐND Tỉnh

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 22/2012/NQ-HĐND ngày 04/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản tỉnh Khánh Hòa đến năm 2015 và định hướng sau năm 2015.

Tải về

9

04/NQ-HĐND

11/07/2013

HĐND Tỉnh

Về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011 - 2015.

Tải về

10

18/NQ-HĐND

06/12/2012

HĐND Tỉnh

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013.

Tải về

11

22/2012/NQ-HĐND

04/12/2012

HĐND Tỉnh

Về quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản tỉnh Khánh Hòa đến năm 2015 và định hướng sau năm 2015.

Tải về

12

06/NQ-HĐND

29/06/2012

HĐND Tỉnh

Nghị quyết số 06/NQ-HĐND về chương trình phát triển nhân lực tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2012 - 2015 và định hướng đến năm 2020

Tải về

13

31/NQ-HĐND

08/12/2011

HĐND Tỉnh

Nghị quyết về kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011-2020.

Tải về

14

30/NQ-HĐND

08/12/2011

HĐND Tỉnh

Về quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011-2020

Tải về

15

29/NQ-HĐND

08/12/2011

HĐND Tỉnh

Về Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020

Tải về

16

25/NQ-HĐND

07/12/2011

HĐND Tỉnh

Về kế hoạch đầu tư phát triển vốn nhà nước năm 2012

Tải về

17

23/NQ-HĐND

07/12/2011

HĐND Tỉnh

Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012.

Tải về

18

20/NQ-HĐND

22/07/2011

HĐND Tỉnh

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011-2015.

Tải về

19

19/NQ-HĐND

22/07/2011

HĐND Tỉnh

Về thông qua điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020.

Tải về

20

17/NQ-HĐND

21/07/2011

HĐND Tỉnh

Về việc sửa đổi Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 11/12/2010 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2011.

Tải về

21

03/NQ-HĐND

07/04/2011

HĐND Tỉnh

Về việc thông qua Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025.

Tải về

22

23/NQ-HĐND

11/12/2010

HĐND Tỉnh

Nghị quyết số 23/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2011

Tải về

23

21/NQ-HĐND

10/12/2010

HĐND Tỉnh

Nghị quyết số 21/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011

Tải về

24

18/NQ-HĐND

15/12/2009

HĐND Tỉnh

Về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2010.

Tải về

25

16/NQ-HĐND

15/12/2009

HĐND Tỉnh

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010.

Tải về

26

02/2009/NQ-HĐND

30/03/2009

HĐND Tỉnh

Về một số cơ chế chính sách ưu đãi nhằm khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong các lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Tải về

27

11/NQ-HĐND

09/12/2008

HĐND Tỉnh

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009

Tải về

28

10/NQ-HĐND

22/07/2008

HĐND Tỉnh

Về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 20/12/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008

Tải về

29

15/NQ-HĐND

20/12/2007

HĐND Tỉnh

Về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2008

Tải về

30

12/NQ-HĐND

20/12/2007

HĐND Tỉnh

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008

Tải về

31

41/NQ-HĐND

18/12/2006

HĐND Tỉnh

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2007

Tải về

32

39/NQ-HĐND

18/12/2006

HĐND Tỉnh

Về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2007

Tải về

33

08/2006/NQ-HĐND

30/03/2006

HĐND Tỉnh

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2006-2010

Tải về

34

22/2005/NQ-HĐND

29/12/2005

HĐND Tỉnh

Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2006

Tải về

35

12/2005/NQ-HĐND4

21/07/2005

HĐND Tỉnh

Về qui hoạch chung khu đô thị phía Tây thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Tải về

 

1Độ ẩm:
Sức gió: 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ KHÁNH HÒA
Địa chỉ: Tòa nhà C1-C2. Khu liên cơ 01 Số 01 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Điện thoại: 0258.3822906 - Fax: 0258.3822906 - Email: skhdt@khanhhoa.gov.vn - gopykien.skhdt@khanhhoa.gov.vn - Website: https://skhdt.khanhhoa.gov.vn
Giấy phép số 15/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Khánh Hòa cấp.
Chịu trách nhiệm: Trần Hòa Nam - Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Khánh Hòa